Integrativni centar za savjetovanje i podršku

USLUGE
TERAPIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Svakom je djetetu, bez obzira na specifičnosti u razvoju, potreban nježan i holistički pristup kako bi maksimalno ispunilo svoje potencijale. U radu s djecom njegujemo odnos kao najsigurniji put do pozitivnih promjena. U terapijskom radu naš se tim vodi principima DIR Floortime razvojnog pristupa i senzorno-integrativnim principima rada.

Terapija za djecu s teškoćama započinje interdisciplinarnom procjenom djeteta u kojoj sudjeluju edukacijski rehabilitator, psiholog, fizioterapeut, radni terapeut i floortime terapeut. Procjena započinje u prostoru Centra inicijalnim razgovorom s roditeljima te se nastavlja u nekoliko terapijskih termina.

Koraci procjene:

1. Inicijalni susret s roditeljima u Dječjem kreativnom centru DOKKICA

Na inicijalnom susretu roditelji će biti detaljno informirani o uslugama koje pružamo u sklopu projekta te uvjetima uključivanja u isti. Članovi stručnog tima proći će s roditeljima kratki upitnik s ciljem prikupljanja osnovnih informacija o djetetu i izazovima s kojima se roditelji svakodnevno susreću.

Na inicijalni razgovor roditelji dolaze bez djeteta s pripremljenom potrebnom dokumentacijom:

 • potvrdom o prebivalištu/boravištu za roditelja i dijete za područje Urbane aglomeracije Osijek ili osobnom iskaznicom roditelja i djeteta
 • liječničkom dokumentacijom/potvrdom iz koje je vidljivo da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju odnosno djetetu kojem je potrebna stručna terapijska usluga

2. Procjena u prirodnom okruženju djeteta

Nakon inicijalnog razgovora s roditeljima stručni tim Centra detaljno će proučiti priloženu liječničku i drugu dokumentaciju te informacije prikupljene inicijalnim upitnikom. Procjena djeteta i obitelji organizirana je na način koji djetetu omogućuje lakšu prilagodbu na terapeute i druge stručnjake koji sudjeluju u procesu procjene i terapije. Iz navedenog razloga, nakon inicijalnog razgovora procjena se nastavlja u djetetovom prirodnom okruženju – kod kuće.

3. Procjena u Dječjem kreativnom centru DOKKICA

Drugi dio procjene odvija se u senzornoj sobi u prostoru Centra. Svi članovi stručnog tima educirani su za provođenje procjene i primjenu terapije senzorne integracije. Ovisno o rezultatima procjene u prirodnom okruženju, odnosno o domenama razvoja u kojima su teškoće najzastupljenije, pojedini član stručnog tima nastavlja procjenu u senzornoj sobi. Snimku senzorne procjene revidiraju svi članovi stručnog tima kako bi osigurali kvalitetu provedene procjene.

4. Individualni razgovor s roditeljima u prostoru Centra – kreiranje individualnog plana i postavljanje ciljeva

Nakon provedene procjene u domu korisnika i u Centru DOKKICA, članovi stručnog tima organizirat će individualno savjetovanje s roditeljima gdje će zajedno kreirati individualni plan i program za obitelj. Pri kreiranju individualnog plana i programa vodimo se s 3 glavna načela rada koja čine naš glavni CILJ:

C – centar terapijskog pristupa je cijela obitelj, njezina dinamika, kultura i navike – zato je roditelj aktivni sudionik terapijskog procesa
I – integracija potreba obitelji i razvojnih potreba djeteta ključ je uspješnog terapijskog procesa
LJ – ljestvica razvoja kao i tempo napretka individualni su za svako dijete. Važno je poštovati djetetove mogućnosti te fokus staviti na proces koji za dijete mora biti zabavan i ugodan.

5. Terapijski proces i revizija plana i programa

Nakon što roditelji zajedno s članovima stručnog tima izrade plan i program rada za dijete te postave terapijske ciljeve, dogovara se dinamika i način provođenja terapijskog procesa. Terapija se provodi jedanput do dvaput tjedno ovisno o inicijalnoj procjeni stručnog tima. Svaki tri mjeseca roditelji dolaze na individualno savjetovanje kako bi se revidirali postavljeni ciljevi, izvijestilo o napretku te uvele potrebne izmjene u dosadašnji plan i program.

Individualnom terapijom usmjereni smo na poticanje: 

 • senzorne integracije
 • emocionalne regulacije
 • fine i grube motorike
 • grafomotorike
 • pažnje i koncentracije
 • razumijevanja
 • dvosmjerne komunikacije i odnosa
 • govorno-jezičnog razvoja
 • igre
 • socijalnih vještina
 • svakodnevnih praktičnih vještina.

Prije zakazivanja termina inicijalnog susreta potrebno je ispuniti obrazac u nastavku. Stručni tim Dječjeg kreativnog centra DOKKICA povratno će Vas kontaktirati nakon zaprimljene prijave.

Obrazac za prijavu: